صفحه ۴۳۰

عقبه: نام محلی است در میان شهر مکه و منی اکنون مسجدی به همین نام در آنجا بنا شده. در سال دوازدهم بعثت رسول خدا(ص) در آنجا با دوازده نفر از اهالی یثرب (مدینه) پیمان بیعت بستند در سال سیزدهم بعثت نیز در همان محل (عقبه) هفتاد و سه تن از مسلمانان یثرب (مدینه) بعد از انجام مراسم حج و به طور پنهانی در وسط شب با رسول خدا(ص) بیعت کرده و پیمان بستند که مانند زن و فرزندشان از پیامبر اسلام دفاع کنند از این میان هفتاد و یک نفر مرد و دو نفر زن بودند، اولی را پیمان عقبه اول و دومی را پیمان عقبه دوم می‎نامند.

( مبانی فقهی - ج 4، ص 362)

عقود: جمع عقد، عهدها و پیمانها و در اصطلاح شرع، آن بخش از معاملات که به ایجاب و قبول نیازمند باشد عقد نامیده می‎شود در مقابل ایقاعات، مانند طلاق و ابراء که به ایجاب تنها انجام می‎گیرد.

(معارف و معاریف - ج 7، ص 414)

عقد جایز: اصطلاحا به عقدی گفته می‎شود که طرفین یا یکی از آن دو هر وقت بخواهد تا وقتی عین باقی است بتوانند عقد را به هم بزنند، و آن را فسخ کنند.

(مبادی فقه و اصول دکتر فیض، ص 280)

عقد لازم: لزوم به معنی ثبوت، پیوسته ماندن، چسبیدن بچیزی وجدا نشدن از آن است و عقد لازم به عقدی گفته می‎شود که طرفین آن هر وقت بخواهند نمی توانند عقد را بهم بزنند و قدرت بر فسخ ندارند مگر اینکه شارع از خارج عاملی را مشخص کند که بوسیله آن بطور موقت، جلوی لزوم را بگیرد مانند قانون خیار در بیع.

(مبادی فقه و اصول - ص 337)

ناوبری کتاب