صفحه ۴۲۶

صحاح : به کتابهایی گفته می‎شود که روایات گرد آوری شده در آنها از جهت سند در نظر مؤلفین آنها صحیح و درست باشد. در میان کتابهای سنت شش کتاب به عنوان صحاح مشهور و معروف است. 1 - صحیح بخاری تألیف محمد بن اسماعیل جعفی بخاری متوفای 256. 2 - صحیح مسلم تألیف مسلم بن حجاج قشیری متوفای 261. 3- صحیح ابن ماجه تألیف محمدبن یزیر بن ماجه قزوینی متوفای 273. 4 - صحیح ابوداود تألیف ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی متوفای 275. 5 - صحیح ترمزی تألیف احمد بن شعیب نسائی متوفای 303 البته گاهی موطاء مالک تألیف مالک بن انس رهبر شاخه مذهبی فقه مالکی را جزء صحاح به شمار آورده اند.

(مبانی فقهی، ج 1، ص 149)

صغری و کبری :مؤنث اکبر و اصغر، هر یک از این دو در اصطلاح منطق: یکی از دو مقدمه قیاس اقترانی است. هر قیاس ناچار از دو مقدمه است. مقدمه اول که آن را صغری می‎گویند و مقدمه دوم که کبرایش گویند. مثلا؛ در قضیه جهان "متغیر است" و "هر متغیری حادث است" پس "جهان حادث است". جمله "جهان متغیر است" صغری و "هر متغیری حادث است" کبری است.

(معارف و معاریف - ج 8، ص 684)

صوافی ملوک : اموال شخصی (منقول وغیر منقول) پادشاهان و رؤسای ممالک است که در جنگ با مسلمانان، مغلوب شده اند. و صوافی ملوک متعلق به شخص امام است.

(معارف و معاریف - ج 6، ص 694)

طاغوت: اسم مصدر است از "طغی" اصل آن "طغیوت" بوده، سپس لام الفعل بجای عین الفعل آمده سپس یاء ما قبل مفتوح قلب به الف شده. جمع آن طواغیت و طواغت و طواغ است به معنی هر سرکش و متعدی، هر سردار ضلالت و هر چه جزء خدا پرستیده شود.

(معارف و معاریف - ج 7، ص 42)

ناوبری کتاب