صفحه ۴۲۱

رجم: در اصل به معنای سنگ، قبر، پرتاب کردن سنگ و قتل بوده است. لکن در اصطلاح فقهی سنگسار نمودن زن و مرد زناکار محصنه (متأهلی که همسرش در سفر نباشد) را گویند لذا رجم مرادف با سنگسار است.

( مبانی - ج 4، ص 38)

ردع: کسی را از چیزی بازداشتن و منع نمودن "فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و النهی عن المنکر ردعا للسفهاء.

(معارف و معاریف ج 5 ص 648)

رقبه: گردن، بنده، غلام، عبد. در فقه برده را گویند خواه مؤمن باشد خواه کافر، خواه مذکر و کبیر باشد خواه مؤنث و صغیر.

(اصطلاحات فقهی ص 249)

رهط: گروه، جماعت مردان "ولولارهطک لرجمناک" (هود 91) "وکان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الارض" (نمل 48) رهط در اصطلاح درایه حدیث عده که مافوق سه نفر و کمتر از 10 نفر باشند را گویند.

(فرهنگ معارف اسلامی ج 2 ص 472)

زمین موات: 1 - زمین موات بالاصالة، زمینی که سابقه آبادانی نداشته باشد چنین زمینی از آن امام (ع) است به اجماع شیعه و نصوص متواتره. آری خود ائمه (ع) اجازه فرموده اند که اگر کسی آنرا احیاء کند مالک آن می‎شود. و چنین زمینی از انفال است. 2 - زمین موات باالعرض: زمینی که پس از آبادانی مرده باشد و ملک امام است.

(معارف و معاریف - ج 6، ص 63)

زیدیه: زیدیه یکی از فرق بنام شیعه هستند که خود به سه فرقه تقسیم می‎شوند:

ناوبری کتاب