صفحه ۴۱۵

به قبول کرده باشند "روایت مقبوله" نام می‎گیرد مثل "مقبوله عمر بن حنظه" علیرغم اینکه در سند این حدیث محمد بن عیسی و داود بن حصین هستند که هر دو ضعیف اند.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 183)

خبر مجهول: خبری که یک یا چند نفر از راویان آن از نظر عقیده مجهول الحال باشد به آن "روایت مجهول" گویند.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول - ص 182)

خبر مرجوح : هرگاه دو خبر با هم مساوی نیستند، بلکه در برخی از جهات یکی بر دیگری برتری دارد. مثلا راوی یکی عادل تر است، این صفت موجب ترجیح این دلیل بر دلیل دیگر می‎شود که دلیل و خبر فوق را راجح و دلیل و خبر مقابل را مرجوح گویند.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات ص 182)

خبر موثق: به خبری که یک یا چند نفر از راویان آن امامی نبوده، ولی توثیق شده باشند "خبر موثق" گویند.

(فرهنگ تشریحی ص 183)

خراج: نوعی مالیات است، که از غله و محصول زمین حاصل می‎شود و بر کلیه چیزهایی که حاکم عادل، یا غیر عادل اخذ می‎کند نیز اطلاق می‎شود. بعضی گفته اند: خراج مالیاتی است که به نسبت مساحت زمین گرفته می‎شود. نراقی در انیس التجار گوید: خراج وجه نقدی است که معین می‎شود تا به عوض اجرت زمین، یا اجرت درخت، یا غیره بدهند چنانچه قرارداد می‎شود که فلان موضع را زراعت کنند و سالی ده هزار تومان به حاکم بدهند. گفته شده نخستین کسی که خراج را مقرر داشت عمر بوده است.

(مبادی فقه و اصول، ص 289)

ناوبری کتاب