صفحه ۴۱۴

باشیم. و اما اگر امامی و عادل بودن همه و یا بعضی را به وسیله شهادت یک عادل به دست آورده باشیم، به آن "صحیح اوسط" گویند. همان گونه که اگر امامی و عادل بودن همه و یا بعضی را با ظن اجتهادی به دست بیاوریم به آن "صحیح ادنی" گویند.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 180)

خبر واحد: خبری که به حد تواتر نرسد و بدون قرینه خارجی نتوان به صحت آن پی برد، خبر واحد نام دارد.

(فرهنگ اصطلاحات اصول، 317)

خبر مرسل: مرسل بمعنای عام، و آن خبری است که راویان آن همگی یا برخی در سلسله سند ساقط شده و به جای آن از تعبیر "عن بعض" یا"بعض اصحاب" استفاده شود. مرسل به معنای خاص، و آن هر حدیثی است که تابعی به پیامبر نسبت داده بدون آنکه از واسطه و ناقل نامی برده باشد. مثلا سعید بن مسیب بگوید: قال رسول ا... در حجیت مراسیل دو قول وجود دارد. الف - در صورتی که مرسل (به صیغه اسم فاعل) ثقه باشد آن خبر حجت است. ب - روایت به هیچ وجه حجت نیست.

(فرهنگ اصطلاحات اصول، ص 182)

خبر مشهور: گاهی به خبر مستفیض اطلاق می‎شود و گاهی نیز به هر خبری که سر زبان ها بوده مشهور گفته می‎شود گر چه بی سند و یا دارای یک سند باشد.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 183)

خبر متواتر: تواتر در لغت به معنای یکی پس از دیگری است. در قرآن آمده: "ما رسولان را یکی پس از دیگری فرستادیم" و در اصطلاح به خبر عده ای گویند که تبانی و توافق آنان برکذب محال بوده، و از قول آنان علم حاصل شود.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات، ص 180)

خبر مقبول یا روایت مقبوله: روایتی که علماء به مضمون آن عمل کرده و آن را تلقی

ناوبری کتاب