صفحه ۴۱۳

است به گونه ای که دلیل حاکم شرح دهنده و تفسیر کننده دلیل دیگر باشد.

(مبانی - ج 1، ص 112)

حنبلیه: یکی از چهار فرقه اصحاب حدیث اند که، اصحاب امام احمد حنبل که بعضی از ایشان قائل به تشبیه می‎باشند. احمد پیر بود که شافعی در رسید، او خدمت شافعی کرد و عنان اسب شافعی را گرفته بود و می‎گفت اقتدوا بهذا الشاب المهتدی.

(معارف و معاریف، ج 4، ص 677)

حنفیه: در لغت بمعنی دینداری و درست اعتقادی است، و الان به گروهی که پیروان ابوحنفیه هستند این لفظ اطلاق می‎شود که یکی از چهار فرقه اهل سنت بحساب می‎آیند.

(معارف و معاریف، ج 4، ص 679)

حیازت: در لغت گرد آوردن و استیلاء یافتن برچیزی است و در اصطلاح فقهی عبارت از تهیه مقدمات تصرف در اراضی بایر و مرده است. حیازت موجب ملکیت، یا اولویت است و در صدق حیازت، نیازی به وضع ید بر شیئ مورد حیازت نیست بلکه ملاک، صدق استیلاء است. مثلا هرگاه کسی برای شکار دامی بگستراند و شکاری در آن افتد، استیلاء صادق است و تصرف دیگری در آن بدون اذن حیازت کننده جایز نیست و موجب ضمان است.

(مبادی فقه و اصول، ص 288)
حرف ( خ)

خبر صحیح : خبری که تمام راویان آن امامی عادل باشند، خبر صحیح نام دارد. اگر چه بعضی "ضابط" بودن را هم اضافه کرده اند. خبر صحیح یا "اعلی" است یا "اوسط" یا "ادنی". خبر صحیح اعلایی خبری است که امامی و عادل بودن تمام راویان را با علم یا شهادت دو نفر عادل یا بعضی از آنها را با علم و بعضی را با شهادت دو عادل یافته

ناوبری کتاب