صفحه ۴۱۰

می‎باشند و از این جهت آنها را حروری گویند که آغاز اجتماعشان در حروراء - مکانی نزدیک کوفه - بوده. در حدیث آمده که پیغمبر(ص) فرمود هر کس به فرقه حرویه دست یابد بایستی آنها را به قتل برساند و فرمود هر که بدست حرویه کشته شود شهید است.

(کنز العمال - ص 31257).
(معارف و معاریف - ج 4، ص 462)

حرج: اصطلاحی است فقهی به معنی تنگی و زحمتی که در اجرای دستور شرع مکلف با آن روبه رو می‎شود. قابل ذکر است که با وجود حرج حکم خداوند ممکن است تغییر پیدا کند.

(اصطلاحات فقهی، ص 167)

حرز: مکانی است که در آن پناه می‎گیرند. در فقه محل و یا چیزی است که مال در آن عادتا نگهداری می‎شود مانند خانه و اشکاف را حرز گویند. سرقت از حرز موجب قطع است.

(اصطلاحات فقهی - ص 185)

حصر استقرایی: منحصر نمودن محتملات و اقسام چیزی به منشاء تتبع و استقراء را حصر استقرایی گویند، چنانکه گویی دلالت یا "لفظی" است یا "وضعی" یا "طبعی".

(معارف و معاریف - ج 4، ص 573 - 572)

حصر اضافی: حصر اضافی تخصیص موصوف است به صفت یا صفت به موصوف نه به طور حقیقی بلکه در مقایسه و نسبت به چیزهای دیگر، به عنوان نمونه آیه "انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله" انحصاری که از آیه با کلمه انما استفاده می‎شود انحصار اضافی است یعنی منظور بیان تمام محرمات نیست، بلکه هدف نفی بدعتهایی است که آنها در مورد قسمتی از گوشتهای حلال داشتند و به تعبیر دیگر آنها قسمتی از گوشتهای پاکیزه و حلال را طبق خرافات و

ناوبری کتاب