صفحه ۴۰۶

فرضیه الهی وارد شده که از مجموع آن استفاده می‎شود که جهاد همانند نماز برای همه زمانهاست و مخصوص صدر اسلام و زمان پیامبراکرم (ص) و امیرالؤمنین (ع) و سایر ائمه معصومین (ع) نیست دفاع از حقیقت و عدالت و اصلاح دین و دنیا توسط جهاد برای همه زمانهاست اینطور نیست که با غیبت حضرت حجت آنگونه که برخی معتقدند همه اینها کنار گذاشته شده باشد و باب جهاد با نبودن امام معصوم تعطیل شده باشد و مسلمانان در زمان غیبت ولو اینکه صد هزار سال هم طول بکشد بدون دفاع باشند و برای گسترش اسلام جهاد نکنند مسلما اگر در صدر اسلام خیر در شمشیر بوده در این زمان در توپ و تانک و مسلسل و موشک است و مانمی توانیم از این همه آیات و روایات در زمان غیبت صرفنظر کنیم و اصولا در اسلام جهاد برای دفاع است منتهی گاهی دفاع از حقیقت است و گاهی دفاع از عدالت، مبارزه با شرک و مشرکین برای بازگرداندن آنان به راه توحید و فطرت الهی دفاع از حقیقت است زیرا انکار خداوند حقیقت است و تلاش برای نجات مستضعفین و محرومین و مبارزه با حکومتهای جائر ستمگر دفاع از عدالت.

(از افاضات معظم له در درس. مبانی - ج 1، ص 226 - 225)

جریب: (اصطلاح فقهی) مقدار معینی از زمین را گویند که حاصل ضرب 60 ذراع در 60 ذراع است.

(فرهنگ معارف اسلامی - ج 2، ص 178)

جری وتطبیق: دو اصطلاح است و مقصود آن این است که در بیان مفهوم عامی که در دلیلی آمده در دلیل دیگر که در مقام تفسیر دلیل اول است موارد و مصادیقی بیان گردد که باید گفت اینها از باب نمونه و ذکر مصداق آن مفهوم عام است نه تفسیر آن

(مبانی - ج 2، ص 220)

جمع تبرعی: جمع تبرعی یعنی تأویل کیفی، توضیح اینکه در هر مورد که دو دلیل از هر جهت مساوی باشند وامکان جمع بین آن دو نباشد، مگر آنکه یکی از آن دو را بر

ناوبری کتاب