صفحه ۴۰۵

است که در این دنیا بیهوده و بی جهت آفریده نشده است و قطعا وظائف و احکامی دارد و لازم بوده است برای فهم و اطلاع از آنها اقدام کند و نکرده است معاقب و معذب است و بدین جهت است که گفته اند "الجاهل المقصر المتلف کاالعامد" و اعمال او را باطل می‎دانند.

(فرهنگ معارف و معاریف اسلامی - ج 2، ص 168)

جزیه: خراج و مالیاتی است که یهود یا نصاری یا زرتشتیان به رئیس حکومت اسلام یا نایب او می‎دهند و در مقابل جان و مال و ناموس آنان در حمایت حکومت اسلامی می‎باشد. مقدار جزیه را امام (ع) در روز جمع آوری تعیین می‎نماید.

(اصطلاحات فقهی - ص 163)

جعفریه: پیروان حضرت صادق (ع) را گویند که امام مذهب اثنا عشریه است. ونیز اصطلاح کلامی است و همچنین پیروان جعفربن مبشر را گویند که ادعای نفی اجماع کرد و گفت که اجماع صحابه درباره حد زدن شارب الخمر درست نیست و گوید اگر کسی کمتر از حد نصابی که در سرقت گفته اند هم سرقت کرد فاسق است و اهل آتش و باید درباره او حد سرقت اجرا شود.

(فرهنگ معارف و معاریف اسلامی - ج 2، ص 183)

جلد(تازیانه): جلد بر وزن سنگ از ماده جلد به معنای پوست است و منظور از آن تازیانه مخصوص است که از پوست حیوانات ساخته می‎شده. از نظر اسلام زن و مرد زناکار غیر محصنه (غیر متأهل یا متأهلی که همسرش در سفر باشد) را یکصد ضربه با تازیانه های یاد شده حد می‎زنند و اصطلاحا این کار را جلد می‎نامند.

(التحقیق فی کلمات القران الکریم - ج 2، ص 102)

جهاد: جهاد یکی از ارکان دین مبین اسلام است که برای رفع فتنه در عالم و حفاظت و حراست از ارزشهای الهی و دفاع از حکومت اسلامی تشریع شده است. در قرآن حدود سیصد آیه به صورت مستقیم و با توابع آن حدود پانصد آیه در ارتباط با این

ناوبری کتاب