صفحه ۳۹۵

می‎شده - نخستین اسقف نزد یونانیها و قبطی ها - گفته شده بطریک لقب ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یا لقب رؤسای خاندانهای قبل از طوفان بوده است. جمع آن بطاریک است.

(لغت نامه دهخدا - ج 11، ص 142)

بغی: در لغت به معنی تجاوز از حد و در اصطلاح فقها امامیه به معنی "من خرج علی امام عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه" آمده است. از این رو به شورشگران علیه امام معصوم (ع) یا دولت اسلامی بغاة گویند.

(دایرة المعارف تشیع - ج 3، ص 279)

بنای عقلاء: بنای عقلاء عبارت است از روش عموم مردم در گفتگو و معاملات و روابط اجتماعی آنان. به گرایش عموم و عرف عام آنان "بنای عقلاء" گفته می‎شود. مثل رجوع به خبره، عمل به ظاهر کلام و.....در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن، ص 194 - شش طریق برای قطعیت صدور روایات ذکر شده که یکی از آن "بنای عقلاء" است. همچنین در کتاب اصول الفقه - ج 4، ص 289 - اولین دلیل بر حجیت استصحاب "بنای عقلاء" است که کاشف از رأی معصوم شمرده شده و همچنین اکثریت قریب به اتفاق علمای اصول مهم ترین دلیل بر حجیت خبر واحد را "بنای عقلاء" می‎دانند. حاصل اینکه در بسیاری از موارد علم اصول به "بنای عقلاء" تمسک شده است.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول - ص 127)

بیضة الاسلام: بیضة یعنی تخم مرغ ولی بیضة اسلام یعنی دائره و حوزه اسلام، کشور اسلامی.

(معارف و معاریف - ج 3)

بیعت: یک امر اعتباری است و باید به آن ترتیب اثر داده شود. هنگامی که مردم

ناوبری کتاب