صفحه ۳۹۳

الیگارشی. Oligarchy مأخوذ از ریشه یونانی الیگوس (Oligos) به معنای معدود و اندک . از لحاظ لغوی به معنای سیادت گروهی معدود است، در علم سیاست به مفهوم سیادت سیاسی و اقتصادی گروههای معدودی از ثروتمندان استثمارگران و صاحبان نفوذ می‎باشد و یکی از اشکال حکومتی در نظام های استعماری به شمار می‎رود. اصطلاح الیگارکیا در زبان یونان باستان به معنای حکومت عده ای قلیل بوده است. گروهی که قشر فوقانی ثروتمند و قدرتمند جامعه را تشکیل می‎دادند و به همین جهت از لغت الیگارشی مفهوم قشر فوقانی این یا آن طبقه و یا هیئت حاکمه یا گروهی معدود از نظر افراد ولی مقتدر از نظر نفوذ و ثروت نیز مستفاد می‎شود.

(فرهنگ علوم سیاسی - ج 1، ص 73)

ایقاعات: اصطلاحی فقهی است، ایقاع مقابل عقد است، عقد دو طرف ایجاب و قبول دارد و ایقاع یکطرفی است. در تعریف ایقاع و عقد گفته شده است، هر گاه ترتب اثر متوقف باشد بر صدور جمله انشائی دیگری از طرف شخصی دیگر آن را عقد گویند و اگر به دو طرف نیاز نباشد و صدور جمله انشائی از جانب کسی بدون توقف بر انشائی دیگر از طرف کسی دیگر منشاء اثر باشد، آن راایقاع نامند، مانند طلاق.

(فرهنگ معارف اسلامی - ج 1 ص 360)

ایلاء: مصدر باب افعال است و در لغت به معنای سوگند آمده است و اما ایلاء در اصطلاح فقهی چنانکه صاحب ریاض فرموده عبارتست از اینکه: "مردی سوگند بخورد که با همسر دائمی خود عمل زناشوئی انجام ندهد الی الابد یا در مدتی که مقدار آن بیش از چهار ماه باشد واین کار به منظور آزار و زیان رسانی به همسر خود باشد" چنین کسی را مولی یا ایلاء کننده می‎نامند و در صورت شکایت زن حاکم شرع آن مرد را مجبور می‎کند بر اینکه او را طلاق دهد و یا اینکه از سوگند خود رجوع کرده و با زن خود همسری و همبستری داشته باشد که البته اگر قبل از انقضاء موعد مقرر در

ناوبری کتاب