صفحه ۳۹۲

انسداد کبیر: آن است که باب علم در جمیع احکام چه از جهت سنت و چه غیر آن بسته باشد.

(مبانی، ج 6 ص 415)

انکار منکر: منکر کسی است که انکار می‎کند و نمی پذیرد آنچه را مدعی (طلب کننده و درخواست کننده) ادعا می‎کند. در اصطلاح فقه و حقوق انکار یعنی نفی مدعی، هنگامی که کسی مطلبی را اعم از امور مدنی یا جزائی انکار کند احتیاج به اقامه دلیل ندارد. در بعضی از موارد منکر یک موضوع باید سوگند یاد کند که گفته اند "البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر" که اگر سوگند را از خود رد کرد و طرف سوگند یاد کرد حق مدعی ثابت می‎گردد.

(دائرة المعارف تشیع - ج 2، بحث انکار ص 583)

انگشت ابهام: انگشت شصت - نام انگشتان دست در زبان عربی از شت به بعد: ابهام - سبابه - وسطی، بنصر - خنصر.

(معارف و معاریف - ج 2، ص 623)

اوساق: جمع وسق است. وسق 60 صاع می‎باشد و هر صاع شرعی حدود سه کیلوگرم است، به وسق یک بار شتر نیز گفته می‎شود.

(مبانی - ج 6، ص 332)

اهل حل و عقد: صاحبان علم و فضیلت، کسانی که کلیدهای قفل های علوم در دست آن هاست. گاهی اجماع اهل حل و عقد در مسئله ای موجب می‎شود که منکر آن کافر تلقی شود.

(اصطلاحات فقهی - ص 79)

اهل ذمه: (اصطلاح فقهی) کفار اهل کتاب را گویند که با حکومت اسلامی قرار داد پرداخت مالیات بسته باشند و در حمایت آنها قرار گیرند.

(فرهنگ معارف اسلامی ج 1 ص 347)

ناوبری کتاب