صفحه ۳۹۰

اقطاع: اعطاء کردن قطعه زمین یا غیر آن به شخصی توسط امام را اقطاع گویند حال می‎خواهد به صورت تملیک باشد یا بدون تملیک و حق اقطاع چیزی است که امام از شخص می‎گیرد.

(مبانی - ج 6، ص 128)

امر ارشادی، و امر مولوی: در علم اصول فقه: امر به تقسیمهای مختلفی از جمله مولوی و ارشادی تقسیم شده است امر مولوی امری است که مأموربه مستقلا مورد نظر بوده و به انجام یا ترک آن مستقلا ثواب و یا عقاب مترتب است بیشتر اوامری که در کتاب و سنت وارد شده از اینگونه اوامر است همانند امر به نماز، روزه، زکات. امر ارشادی امری است که مأموربه مستقلا مورد نظر نیست در حقیقت اوامر ارشادی راهنمایی و اشاره است به اوامر و تکالیف اصلی و مولوی و خود مستقلا بدون آنها منظور شارع مقدس نیستند و تشریعی نخواهد بود و قهرا ثواب و عقاب و وجوب و اطاعت مستقلی ندارند. بسیاری از اوامر صادره از خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید و اوامر و فرامین حکومتی صادره از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) اوامر ارشادی است.

(مبانی - ج 1، ص 157)

امر تعبدی (واجب تعبدی و توصلی): واجب تعبدی آن است که باید به قصد قربت انجام شود مانند عبادات و توصلی نیازی به قصد و نیت ندارد و هر کس انجام دهد از گردن ملکف ساقط می‎گردد. چون پاک کردن جامه نجس، برای خواندن نماز در آن.

(مبادی فقه و اصول، ص 239)

امیر الحاج: پیشوا و رئیس حجاج و عهده دار ریاست و امور حاجیان که از طرف دولت وقت تعیین می‎شود و یا خود رئیس و خلیفه و پادشاه وقت عهده دار آن می‎شود. این لقب در سال نهم هجری به ابوبکر اختصاص یافت و در زمان خلافت ابوبکر خود او امیرالحاج بود در زمان ریاست عمر بن الخطاب هم خود او امیر الحاج بود و بعد از آن در زمان خلفا این وظیفه به یکی از امرای خاندان خلافت سپرده

ناوبری کتاب