صفحه ۳۸۹

المسلمین لاتحمل الاضرار": اموال مسلمانان تاب زیان رسانی را ندارد.

(معارف و معاریف - ج 2، ص 332)

اضطرار: بی چاره شدن و درماندگی، و آن از مواردی است که محرمات بدان مباح و بعضا واجب می‎شود و در مواردی تقیه واجب می‎شود و حالت اضطرار در موردی است که مسأله ضایع شدن نفس محترمه در میان باشد.

(فرهنگ معارف اسلامی - ج 1، ص 230)

اطلاق:رهانیدن و رها ساختن است اطلاق کلام عمومیت دادن به آن است.

(معارف و معاریف - ج 2، ص 343)

اعتکاف: عملی است مستحبی که شخص سه روز مداوم در مسجد جامع شهر به قصد اعتکاف می‎ماند و به عبادت می‎پردازد، شخص معتکف لازم است در این سه روز روزه گرفته و از مسجد خارج نشود اعتکاف در ابتدای شروع عملی است مستحب اما پس از شروع ادامه آن لازم و واجب است.

(مبانی - ج 1، ص 198)

اعتبار عقلی:اعتبار به مفاهیمی مانند مالکیت، مملوکیت، مضاف بودن و به طور کلی نسبت و روابط و معانی مصدریه از موارد اعتبار عقلی است و همه اینها امور حقیقه ای می‎باشند که جز در ذهن جای ندارد و برداشتن آنها از منشاءانتزاعشان کار ذهن است و ظرف بقاء آنها نیز ذهن می‎باشد و این برداشت را اعتبار می‎نامند.

(معارف و معاریف - ج، ص 349)

الغاء خصوصیت: اصطلاحی است اصولی وادبی. باطل کردن، لغو کردن وبیهوده و مهمل گردانیدن را الغاء گویند، الغاء نزد نحویان ابطال عمل است لفظا ومعنا، نزد اصولیان وجود حکم باشد بدون وصف، یعنی عدم تأثیر وصف به تأثیر علی، و ادباء زیادت بی فائده را که از عیوب شعر است الغاء گویند.

(فرهنگ معارف اسلامی - ج 1، ص 276)

ناوبری کتاب