صفحه ۳۸۸

متأخرین مثل سیدبن طاووس (م 606 ق) و علامه حلی (م 726 ق) و میرداماد (م 104 ق) آن را به کار برده اند، اصل عبارت آنها این است "اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعة) یعنی اجماع کرده اند عالمان علم درایه و حدیث بر صحیح دانستن روایات جماعتی از اهل حدیث که نحو صحیح روایت می‎شود، به این جماعت اصحاب اجماع می‎گویند.که نامهای آنها در کتب رجال و درایه آمده است.

(دائرة المعارف تشیع، ج 2، ص 207)

اصحاب بدر: اصحاب بدر جمع کسانی است که در جنگ بدر ملازم پیامبر بودند.و به خاطر مقام پیشتازی و سابقه آنان، از جایگاه ویژه ای در بین مسمانان برخوردار بودند.

اصل اولی: یا به تعبیر دیگر "سنگ بنای نخستین" یک اصل عقلی فقهی است که هنگام بحث از هر مسئله که حکم روشنی برای آن هنوز در دست نیست به عنوان پایه و مبنا قرار می‎گیرد در مساله ولایت و حاکمیت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ص 153 اصل لا ولایة لاحد علی احد را مبنی واصل قرار داده آنگاه ولایت خداوند سبحان، پیامبر اکرم (ص) وائمه معصومین (ع) و ولایت فقیه را از آن استثناء نموده است.

(مبانی فقهی - ج اول، ص 111)

اصول متلقاة : اصولی که نزد علمای صدر اول مشهور بوده ولی مکتوب نبوده است و چون نزد علمای صدر اول مشهور بوده فقهاء تلقی به قبول کرده اند، تا آنجا که برخی علما آنرا از اجماع قوی تر می‎دانستند.

(از افاضات معظم له در درس)

اضرار: (زیان رساندن) امیر المؤمنین (ع) به همه کار گزاران خود بخشنامه کرد که نوک قلمها را باریک نمائید و سطرها را به یکدیگر نزدیک کنید و کلمات زائد را حذف نموده آنچنان که تنها معنی مقصود را برساند از زیاده نویسی بپرهیزد که "فان اموال

ناوبری کتاب