صفحه ۳۸۱

از آن جهت که مباحث این مجموعه برای سطح عالی حوزه علمیه (دانش پژوهان درس خارج) تدریس شده و به رشته تحریر در آمده است و برخی مباحث تخصصی در آن مورد گفتگو قرار گرفته که بسا برخی لغات و مصطلحات آن، به ویژه برای دانشجویان و دانش پژوهان نیاز به توضیح داشته باشد - همانگونه که در مقدمه جلد نخست یادآور شدیم - اینک بخش حاضر را بدین موضوع اختصاص دادیم که به ترتیب الفبا خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می‎شود، امید است مفید فایده قرار گیرد.

حرف ( الف)

آتش زنه: چیزی که با آن روشن کنند، چخماق، سنگ و آهنی که در قدیم هنگام روشن کردن آتش به هم می‎زدند و از آن جرقه تولید می‎شد.

(فرهنگ عمید، ص 55)

آریستوکراسی: اصطلاحی است مأخوذ از ریشه یونانی aristokratia (حکومت بهترین ها) که در زبان سیاست به مفهوم حکومت اشراف و نجبا به کار می‎رود. این اصطلاح از سوی فلاسفه یونان باستان و در رابطه با ساختار اجتماعی آن کشور ابداع گردید... در یونان قدیم مراد از آریستوکراسی نوعی ازحکومت بود که زمامداران آن

ناوبری کتاب