صفحه ۳۷۴

ایشان فرمودند: اینها ملک شخص نیست باید در مصارفش مصرف شود، موقوفات عامه نیز ملک اشخاص نیست، وقف ملک کسی نیست، وقف فک ملک است. آیة الله بروجردی می‎فرمودند وقف به "علی" متعدی می‎شود و باید در مورد وقف مورد استفاده قرار گیرد.

احکام تشریعی پیامبراکرم (ص)

پیامبر اکرم (ص) در زمان خود تشریع هم داشته است، در روایات داریم نماز ظهر دو رکعت بوده و پیامبر اکرم (ص) دو رکعت بر آن افزود. احکام حکومتی هم می‎تواند تشریعش برای همه زمانها باشد مثل روایت لاضرر که به عنوان یک قاعده برای همه اعصار و زمانهاست و حتی بر سایر احکام اولیه حکومت دارد.

اشتقاق مشتقات از جوامد

در زبانها رایج است که مشتقات را از جوامد انتزاع می‎کنند، در مفردات گفته غنیمت از "غنم - گوسفند - گرفته شده است، غنیمت یعنی "گوسفند بر". چون عرب گوسفند را بهره ای بزرگ می‎دانسته واژه غنیمت را از غنم گرفته است. همانگونه که واژه "امام - جلودار -" از "امام - جلو -" گرفته شده است.

احتیاط در سه مرتبه گفتن تسبحات اربع

اگر مطلبی در کتابهای متقدمین آمده باید به آن عنایت شود، اخیرا در ارتباط با مسأله تسبیحات اربع به کتابهای قدما مراجعه کردم دیدم عموما نظر آنان سه مرتبه گفتن است، فرموده اند یا حمد خوانده شود یا سه مرتبه تسبیحات اربع و لذا ما در فتوی گفتیم احتیاط در سه مرتبه گفتن است. سه مرتبه گفتن با حمد برابر است نه یک مرتبه گفتن.

عدم دلالت امر بر فور یا تراخی

امر دلالت بر فور و یا تراخی ندارد. درک فور یا تراخی از امر، یک امر عقلی است که انسان تا هر زمان اطمینان به قدرت انجام خود دارد می‎تواند انجام امر را به تأخیر

ناوبری کتاب