صفحه ۳۷۳

مانند خمر و ربا که راجع به حرمت مقدمه هم دلیل خاصی داریم.

ناظر بودن برخی روایات بر فتاوای اهل سنت

من به آقایان سفارش می‎کنم کتب اهل سنت را مطالعه کنید، برخی از روایات ما ناظر به فتاوای آنهاست، به عنوان نمونه اهل سنت می‎گویند هم در نافله و هم در فریضه سجده سهو هست و در روایات ما آمده: لا سهو فی النافله که این ناظر بر سخن آنهاست.

من هنگامی که به نجف اشرف مشرف شده بودم، مرحوم آیة الله خویی در منزل [مرحوم ] آیة الله صافی اصفهانی از من دیدن کردند، من به ایشان گفتم: چگونه شما به این مسأله فتوی نمی دهید که همه غسلها از وضو مجزی است، با توجه به این که روایاتی به این مضمون داریم. [فتوای آیة الله خویی این است که با غسل... می‎توان نماز خواند و نیاز به وضو نیست ]

جواز و یا حرمت رقص

یک روز به دیدن [مرحوم ] آیة الله گلپایگانی رفته بودم، به ایشان گفتم شما چگونه رقص زن برای شوهر را جایز می‎دانید با اینکه در روایت از مطلق زف (رقص) نهی شده است "نهی النبی عن الزف". ایشان فرمودند بر اساس روایات جواز تزیین زن برای شوهر. گفتم پس شما غنای زن برای شوهر را هم جایز می‎دانید؟ ایشان گفتند: نه، آن دیگر جایز نیست.

عدم جواز ناتوان ساختن فرد از انجام منکر

خداوند متعال نهی از منکر را از ما خواسته ولی عاجز ساختن فرد از انجام گناه را از ما نخواسته است، این با اختیار انسان منافات دارد؛ عاجز ساختن فرد از انجام منکر جایز نیست.

ملک اشخاص نبودن وجوهات

در نجف آباد ما مجتهدی بود به نام حاج شیخ احمد، هنگامی که ایشان از دار دنیا رفتند من از آیة الله بروجردی پرسیدم اموالی از وجوهات پیش ایشان بوده چه بکنیم ؟

ناوبری کتاب