صفحه ۳۶۸

برخی اوقات ما، روایات منقول از اهل سنت را نقل می‎کنیم برای اینکه فتاوای فقهای شیعه ناظر بر آنهاست، روایت "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه" در روایات شیعه نیامده. اگر هم در کتب شیعه آمده با کلمه "اکل" است. ان الله اذا حرم اکل شئ حرم ثمنه با این حال در فقه شیعه این مسأله بسیار مورد گفتگو قرار گرفته است.

لزوم توجه به روایات ترخیصی

چرا برخی فقها فتوی می‎دهند که در برخی موارد مسافر باید نمازش را جمع بخواند؟ روح احکام اسلام ناظر بر تسهیل امر برای مسافر است. همانگونه که احکام اسلام نباید زمین بخورد احکام ترخیصی هم نباید زمین بخورد. کل شئ لک حلال هم یک حکم ترخیصی شارع است.

تفاوت اماره و اصل

امارات موردش شک است ولی اصول عملیه موضوعش شک است.

نقش کارشناسان در تعیین مصادیق

به نظر می‎رسد آیه شریفه اوفوا بالعقود بر کلیت و عموم خود باقی است و خداوند متعال هر گونه عقدی را مورد صحه قرار داده، در حقیقت آیه شریفه تأکیدی است بر همان مفهوم عرفی "مرد است و قولش" ولی ما شرایط صحت عقد را از شرع می‎گیریم، شرایطی مانند ربوی یا غرری نبودن. اسلام قواعد و ملاکها را می‎گوید تعیین مصادیق با علماء و کارشناسان مسایل اقتصادی است.

منشاء دلالت لفظ بر مفهوم

مرحوم آیة الله بروجردی می‎فرمودند دلالت لفظ بر مفهوم از باب دلالات ثلاث - طابقه و تضمن و التزام - نیست، بلکه از باب دلالت عقلیه است زیرا گوینده هدفی را در گفتار خود در نظر گرفته است.

امور عقلایی نیازمند تشریع نیست

مسائل مستحدثه که در جامعه به وجود می‎آید لزومی ندارد که مشابه آن در زمان

ناوبری کتاب