صفحه ۳۶۴

مشایخ صدوق 3 - علی بن موسی بن بابویه قمی پدر شیخ صدوق.

طبقه دهم: 1 - محمدبن بابویه قمی ملقب به صدوق مؤلف (من لا یحضر الفقیه) 2 - احمد بن محمد بن حسین بن احمد بن ولید 3 - جعفر بن محمد قولویه (مشایخ مفید)

طبقه یازدهم: 1 - محمدبن محمدبن نعمان المفید.

طبقه دوازدهم: 1 - علی بن حسین مرتضی علم الهدی معروف به سید مرتضی 2 - محمدبن حسین طوسی مؤل التهذیب والاستبصار که به شیخ طائفه شناخته می‎شود. مرحوم علامه طباطبایی اصحاب اجماع را اینگونه به نظم آورده است: قد اجمع الکل علی تصحیح مایصح عن جماعة فلیعلما و هم اولو نجابة و رفعة اربعة و خمسة و تسعة فالستة الاولی من الامجاداربعة منهم من الاوتاد زرارة کذا برید قد اتی ثم محمد ولیث یا فتی کذا فضیل بعده معروف و هو الذی ما بیننا معروف والستة الوسطی اولوالفضائل اربعة منهم من الاوائل جمیل الجمیل مع ابان والعبد لان ثم حماد ان والستة الاخری هم صفوان و یونس علیهما الرضوان ثم ابن محبوب کذا محمدکذک عبدالله ثم احمد و ما ذکرناه الاصح عندناو شذ قول من به خالفنا

بخش سوم: نکته های کلامی - فلسفی

استواری استدلال

در استدلال باید به یک نکته ثابت روشن مورد قبول طرف استناد کرد، یک دلیل

ناوبری کتاب