صفحه ۳۶۳

32 - ایوب بن حر 33 - محمدبن علی بن نعمان حول مومن الطاق 34 - حفص بن بختری 35 - فیض بن مختار 36 - اسماعیل بن جابر 37 - علی بن رئاب 38 - عبدالرحمن بن حجاج 39 - عماربن موسی ساباطی (فطحی و ثقه است) 40 - عیص بن قاسم بجلی.

طبقه ششم از اصحاب امام رضا(ع): 1 - صفوان بن یحیی 2 - یونس بن عبدالرحمن 3 - حسن بن محبوب سراد 4 - محمدبن ابی عمیر 5 - احمدبن ابی نصر بزانطی 6 - عبدالله بن مغیره که این شش نفر از اصحاب اجماعند 7 - علی بن حکم کوفی 8 - حسن بن علی وشاء 9 - حسن بن علی بن فضال تمیمی 10 - فضالة بن ایوب 11 - محمدبن اسماعیل بن بزیع 12 - نضربن سوید 13 - زرعة بن محمد حضرمی. واقفی و ثقة است. 14 - حمید بن مثنی ابوالمعزا 15 - عبدالرحمن بن ابی نجران.

طبقه هفتم از اصحاب امام جواد و امام هادی (ع): 1 - احمدبن محمدبن عیسی اشعری قمی 2 - احمدبن محمدبن خالد برقی 3 - علی بن حسین بن فضال (که فطحی است ولی ثقة است) 4 - حسین بن سعید اهوازی 5 - علی بن مهزیار اهوازی 6 - محمدبن عبدالجبار صهبانی 7 - محمدبن حسین بن ابی خطاب 8 - فضل بن شاذان نیشابوری 9 - ابراهیم بن هاشم 10 - یعقوب بن یزید 11 - ابراهیم بن محمد همدانی 12 - محمدبن علی بن محبوب اشعری.

طبقه هشتم: 1 - احمدبن ادریس ابی علی اشعری 2 - علی بن ابراهیم بن هاشم 3 - سعدبن عبدالله اشعری 4 - عبدالله بن جعفر حمیری صاحب قرب الاسناد 5 - محمدبن حسین صفار مولف بصائر الدرجات 6 - محمدبن اسماعیل نیشابوری 7 - محمدبن یحیی عطار قمی.

طبقه نهم: 1 - محمدبن یعقوب کلینی مؤلف کافی 2 - محمدبن حسین بن احمد بن ولید از

ناوبری کتاب