صفحه ۳۶۲

برخی از رجال موثق مشهور ائمه معصومین علیهم السلام

طبقه چهارم از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) 1 - زرارة بن اعین بن سنسن شیبانی 2 - محمدبن مسلم ثقفی کوفی 3 - بریدبن معاویة عجلی 4 - ابوبصیر لیث بن بختری 5 - فضیل بن یسار 6 - معروف بن خربوذ (که این شش نفر از اصحاب اجماعند). 7 - ابان بن تغلب 8 - زیادبن عیسی ابوعبیده حداء 9 - بکیربن اعین 10 - حمران بن اعین 11 - محمدبن قیس بجلی (صاحب کتاب قضایا امیرالمؤمنین 12 - اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی 13 - یحیی بن قاسم ابوبصیر اسدی 14 - جابربن یزید جعفی 15 - سلیمان بن خالد.

طبقه پنجم از اصحاب امام صادق و موسی بن جعفر علیهم السلام:

1 - جمیل بن دراج 2 - ابان بن عثمان که ناووسی است ولی ثقه و کثیرالروایة است 3 - عبدالله مسکان 4 - عبدالله بن بکیر بن اعین (فطحی مذهب ولی ثقه است) 5 - حمادبن عثمان 6 - حمادبن عیسی و ایشان از اصحاب اجماعند 7 - عبدالله بن سنان 8 - عبدالله بن میمون قداح 9 - عبیدالله بن علی بن ابی شعبه حلبی 10 - محمدبن علی بن ابی شعبة حلبی 11 - عمران بن علی بن ابی شعبة حلبی 12 - عبدالاعلی بن علی بن ابی شعبة حلبی 13 - حریز بن عبدالله سجستانی 14 - علابن رزین 15 - ابراهیم بن عثمان ابو ایوب خزاز 16 - صفوان بن مهران جمال 17 - هشام بن سالم 18 - هشام بن حکم 19 - معاویة بن عمار دهنی 20 - منصوربن حازم بجلی 21 - عمربن یزید 22 - ادیم بن حر 23 - عمربن اذینه 24 - فضل بن عبدالملک ابوالعباس بقباق 25 - عبیدة بن زرارة 26 - یعقوب بن سالم 27 - محمدبن یحیی خزاز 28 - سماعة بن مهران (ثقه است گرچه گفته شده که او واقفی است) 29 - اسماعیل بن ابی زیاد سکونی (ثقه است اگر چه عامی است) 30 - عاصم بن حمید حناط 31 - اسحق بن عمار (فطحی و ثقه است)

ناوبری کتاب