صفحه ۳۶۰

عدم لزوم اجازه روایت در این زمان

اجازه روایت تا زمان مرحوم مجلسی متدوال بوده، چون در روایات دس و تحریف می‎شده، شاگردان روایات را برای استاد می‎خواندند و استاد بر آنها صحه می‎گذاشت و اجازه نقل روایت به آنها می‎داده، ولی در این زمان که صنعت چاپ رواج پیدا کرده دیگر اجازه روایت لزومی ندارد من هم از کسی اجازه روایت نگرفته ام.

جامعیت کتاب فقه الرضا

کتاب فقه الرضا با قطع نظر از اینکه از امام (ع) صادر شده است یا نه انصافا کتاب جامعی است و کسی که آن را تألیف و تنظیم نموده بر فقه شیعه و موارد تعارض روایات واقف بوده است. البته در آن مواردی هم هست که با موازین فقه شیعه سازگار نیست.

ناوبری کتاب