صفحه ۳۵۹

ایشان در باب ارث یک روایت کوچکی را که در تفسیر مجمع البیان با توضیح ایشان آمده، همه را در وسائل به عنوان یک روایت آورده در کتاب من لا یحضر هم اینگونه موارد پیدا می‎شود.

محمدبن اسماعیل کیست ؟

در ارتباط با محمدبن اسماعیل که مرحوم کلینی از او روایت نقل می‎کند من در وشنوه - از ییلاقات اطراف قم که آیة الله بروجردی در ایام تابستان آنجا به سر می‎بردند - با آیة الله بروجردی گفتگو می‎کردیم، ایشان می‎فرمودند: این محمدبن اسماعیل غیر از محمدبن اسماعیل بزیع و غیر از محمدبن اسماعیل نیشابوری است، چونکه آنها طبقه شش و هفت هستند و ایشان که مرحوم کلینی از او روایت نقل کرده طبقه هشت است، من با ایشان در این زمینه مباحثه می‎کردم و گفتم چه اشکال دارد که ایشان آنقدر عمر کرده باشند که هم در طبقه هفت باشند و هم در طبقه هشت. فردای آن روز هنگامی که آیة الله بروجردی آمدند فرمودند: من دیشب در خواب دیدم که با آشیخ حسینعلی داریم راجع به محمدبن اسماعیل مباحثه می‎کنیم و آنقدر فریاد می‎زدم که خانواده ام بیدار شد و گفت چه خبر است اینقدر سر و صدا می‎کنید! رحمة الله علیه.

نکته ای درباره دیدگاههای ابن عقیل و ابن جنید

مرحوم آیة الله بروجردی در ارتباط با ابن عقیل و ابن جنید می‎فرمودند اینها در حوزه ها و مجامع علمی کمتر بوده اند و علمشان را سینه به سینه نگرفته اند، در گوشه ای می‎نشسته اند و با مطالعه فتوی می‎داده اند و لذا به نظرات منفرد آنان چندان اعتنا نمی کردند.

کمک گرفتن امام صادق (ع) از شهاب بن عبدربه

شهاب بن عبدربه - راوی برخی روایات - از دوستان امام صادق (ع) بوده که آن حضرت گاهی از وی برای کمک به شیعیان وجوهی را دریافت می‎کرده است.

ناوبری کتاب