صفحه ۳۵۷

زادگاه احمدبن عیسی برقی

احمدبن عیسی برقی اهل قم است، برق روستایی است در اطراف قم که "رودخانه برقرود" از آنجا می‎گذرد و به سد کبار می‎ریزد.

زنجیره سند کتاب نهایه

مرحوم شیخ طوسی کتاب نهایه را که می‎نوشت تمام زنجیره سند روایت را ذکر می‎کرد و چون دید کتابش قطور می‎شود زنجیره سند را حذف کرد و تنها نام منبعی که این روایت را از آن نقل کرده آورد و گفت: باسناده عن فلان... اما در ابتدای کتاب زنجیره سند کسانی که روایات را از آنها نقل کرده آورده است تا روایت هایش مرسل نباشد.

ابن براح شاگرد شیخ طوسی

ابن براج شاگرد شیخ طوسی و معاصر وی بوده است.

سعد اسکاف کیست ؟

سعد اسکاف، راوی روایاتی از امام صادق (ع) است، اسکاف به معنی کفش دوز، به او "خفاف" هم می‎گفته اند، سعدبن طریف هم نام دیگر این راوی است.

اراضی سواد

اراضی سواد در روایات، اراضی عراق است، عربها هنگامی که از سرزمین خشک مجاز به زمینهای حاصلخیز عراق رسیدند و درختان سرسبز و باغستانهای سایه گستر آنجا را دیدند که از دور به چشم سیاه می‎آمد آنجا را اراضی سواد نامیدند.

صابری همان شاپوری است

عمربن عبدالعزیز بیاغ صابری، از راویان مورد اعتماد و از اصحاب اجماع است و چون پارچه های جندی شاپور را می‎فروخته بدین نام ملقب شده صابری همان شاپوری است.

ناوبری کتاب