صفحه ۳۵۲

یکی از مردم آنجا گفته بودند انگلیس می‎خواهد بیاید نفت ایران را ببرد. گفته بود انگلیس بیاید هر چه می‎خواهد مشکش را پر کند و ببرد!

مصرف وجوهات

از مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی نقل می‎کنند که می‎فرمود: من وجوهات را به دو دسته می‎دهم، به یک دسته می‎دهم که دستم را بگیرند و به یک دسته می‎دهم که پایم را نگیرند!

بخش دوم: نکته هایی در باره درایه، رجال، حدیث

برخی اشتباهات در کتابهای بزرگان

هم در جواهر و هم در کتابهای شیخ [انصاری ] روایاتی نقل شده که گاهی اشتباهاتی در آن دیده می‎شود، مخصوصا در کتابهای شیخ، چون این اواخر چشمهای ایشان درست نمی دیده، به همین جهت در نقل روایات باید به کتب اصلی مراجعه کرد، ممکن است به همین دلیل در کتابهای ایشان برخی فرعها نیز مقدم و مأخر شده باشد.

صحت برخی روایات مرسله

برخی روایات ما که به عنوان مرسله از آن یاد می‎شود و گفته می‎شود مثلا: حماد عن بعض اصحابه... این روایات مرسله نیستند و نمی توان به این دلیل آنها را ضعیف دانست، چون بعض اصحاب لابد افراد شایسته ای بوده اند متناسب با همان افرادی که روایت را نقل کرده اند، و لذا این روایات نزدیک به صحت هستند و نمی توان به عنوان مرسله به آنها نگاه کرد.

جایگاه روایات و اجماع در کتاب خلاف

کتاب خلاف مرحوم شیخ، کتابی بوده که در مقام مجادله با اهل سنت نوشته شده و گاهی به روایات منقول از اهل سنت برای رد نظرات آنان استناد کرده است. لذا

ناوبری کتاب