صفحه ۳۴۶

خواندن عبارتی از کتاب مغنی می‎گوید: ما که نفهمیدیم ابن هشام - مؤلف کتاب مغنی - چه می‎خواسته است بگوید. یکی از شاگردان می‎گوید: ما هم نفهمیدیم ایشان چه می‎خواهد بگوید! استاد با عصبانیت رو به شاگردان کرده و می‎گوید: شما

لط کردید که نفهمیدید ابن هشام چه می‎گوید! این نفهمیدن که من می‎گویم با آن نفهمیدن شما فرق می‎کند!

تأثیر تعطیلات بر تحصیل طلاب

یک روز با مرحوم امام خمینی لب ایوان مدرسه فیضیه نشسته بودیم ایشان می‎گفتند: من یک روز که به تهران می‎روم و بر می‎گردم تا یک هفته فکر و روحیه ام عوض می‎شود. مرحوم آیة الله بروجردی هم می‎فرمودند: طلبه ها چهارشنبه که از حوزه می‎روند مجتهد می‎روند و شنبه که به سر بحث و درس خود بر می‎گردند عامی بر می‎گردند. طلبه باید همواره در درس و بحث ممارست داشته باشد مرحوم مطهری با اینکه مدتی به تهران می‎رفتند و در دانشگاه تدریس می‎کردند چون همیشه به بحث های علمی ممارست داشتند عوض نشده بودند و روحیات طلبگی یشان را حفظ کرده بودند.

فهم عرفی !

به مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی گفتند: چرا اینقدر افراد بی سواد را پای درستان جمع کرده اید! به شوخی فرموده بودند: چون ذهن علما به برخی مسائل مشغول شده و از عرفیات دور شده اند و بسیار از مسائل فقه بنای آن بر عرف است به همین جهت این افراد می‎آیند که ذهنشان از همه مسائل خالی باشد و در مسائل از فهم عرفی شان استفاده کنیم !

امامزاده یعقوب بالای منار

گاهی بعضی قضایا و مطالبی که به افراد نسبت می‎دهند همه اجزای آن اشتباه و

ناوبری کتاب