صفحه ۳۳۱

د - (و لا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم و اصفح ان الله یحب المحسنین.) اعراف (7): 199. "تو پیوسته به خیانتی از آنان مطلع می‎شوی، مگر اندکی از آنان؛ پس گذشت کن و از آنان صرف نظر نما، که خداوند نیکوکاران را دوست دارد."

ه' - (فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر.) قلم (68): 4. "به مرحمت خداوند تو با آنان نرم خو شده ای، و اگر خشن و سخت دل بودی از اطراف تو پراکنده می‎شدند؛ پس آنان را ببخش و برای ایشان آمرزش بخواه و در امر حکومت با آنان مشورت نما."

آیت الله منتظری با استفاده از تاریخ و آیات قبل و بعد از این آیه فصلت (41): 34.، آن را مربوط به مسلمانانی می‎داند که از جبهه احد فرار کرده و پیامبر اکرم (ص) را با عده اندکی رها کردند، و برخی با کفار هم صدا شدند و پیامبر را عامل شکست و کشته شدن دوستانشان معرفی نمودند؛ و حتی تعدادی از آنان پیامبر(ص) را به خیانت در غنایم متهم کردند: "این عده مسأله دار نسبت به پیامبر را می‎توان به اصطلاح امروز از مخالفین سیاسی حضرت به حساب آورد؛ زیرا آنان به شیوه و سیاست و تصمیم گیری پیامبر اعتراض داشتند. ولی با این حال در آیه 159 همین سوره [آیه فوق ]خداوند به پیامبر دستور می‎دهد از آنان گذشت کند و حتی با آنان در امور سیاسی اجتماعی مشورت نماید."مائده (5): 13.

و - (و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین.) آل عمران (3): 159. "تو را نفرستادیم مگر آن که برای عالمیان رحمت باشی."

ناوبری کتاب