صفحه ۳۲۸

حیثیت اهل صفین توسط آن حضرت،حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 483. مورد استناد قرار گرفته است.شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 11، ص 62.

8 - حق مصونیت از تعرض قضایی؛ آیت الله منتظری برای این حق از حقوق مخالف سیاسی، به روایات متعددی اشاره دارند که از آن جمله است:

الف: کلام امیرالمؤمنین (ع) که فرمودند: "انی لا آخذ علی التهمة، و لا اعاقب علی الظن."حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 546 - 539. "من کسی را به صرف اتهام دستگیر نمی کنم، و به صرف گمان عقوبت نمی نمایم."

ب: در کتاب غارات آمده است: حضرت امیر(ع) در رابطه با خریت بن راشد، که از سران معروف خوارج بود، در پاسخ به اعتراض یکی از اصحاب خود - عبدالله بن قعین - که تقاضای زندانی کردن او را داشت، فرمودند: "اگر ما هرکس را به صرف اتهام دستگیر نماییم، زندان ها پر خواهد شد."

و ادامه دادند: "من بر خود روا نمی دانم که افراد را بازداشت و زندانی کنم مگر این که دشمنی خود را با ما اظهار دارند."سید رضی، نهج البلاغه، خطبه 206.

آیت الله منتظری در ادامه نقل این حدیث تأکید می‎کنند: "خریت از مخالفان سیاسی حضرت بود که شخص حضرت و حکومت ایشان را قبول نداشت، و جمعی را با خود همراه کرده بود و با زبان و گفتار مخالفت می‎نمود؛ و از نظر احتمال دست بردن به سلاح متهم بود و عبدالله بن قعین از همین نظر به حضرت اعتراض داشت."حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 484.

ج: در کتاب مصنف ابن ابی شیبه از کثیربن نمر نقل شده است که گفت: روزی در نماز جمعه علی (ع) بودم و ایشان مشغول خطابه بود، ناگهان مردی وارد شد و گفت

ناوبری کتاب