صفحه ۳۲۵

ب - آیه شریفه: (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس.) حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 480. از این آیه فهمیده می‎شود که هدف از ارسال رسل و انزال کتب، پیاده شدن قسط و عدالت در جامعه بشری است. پس هر اقدام عملی در این زمینه، اقدامی است در راستای هدف الهی از ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانی.حج (22): 41.

ج - آیاتی که بر لزوم کفر به طاغوت،حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 596؛ همو، دیدگاه ها، ص 480. و نهی از اطاعت مسرفین،حدید (57): 25. و مذمت اهل جهنم به خاطر اطاعت از بزرگان گمراه و گمراه کننده حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 596 و 597؛ همو، دیدگاه ها، ص 480. تصریح می‎کنند و بر لزوم سرپیچی از حاکمان فاسد و مبارزه با آنان دلالت دارند.

د - آیات و روایات مربوطه به امر به معروف و نهی از منکر،بقره (2): 256؛ نساء (4): 60. که شامل مفاسد دستگاه های حاکمه - اعم از این که حکومت صالح باشد یا جائر - می‎گردد. این ادله همه ارکان حاکمیت را در بر می‎گیرد و طبعا لزوم تحصیل قدرت نیز - که از مقوله شرط واجب است نه شرط وجوب - در همه مراحل امر به معروف و نهی از منکر و برحسب تناسب و نیاز همان مرحله می‎باشد. همچنین شخص یا اشخاصی که درصدد انجام این تکلیف می‎باشند - در هریک از مراحل - حقوقی را که شرط لازم برای امکان انجام همان تکلیف است، شرعا و عقلا دارا می‎باشند؛ زیرا قابل تصور نیست که شارع تکلیف

ناوبری کتاب