صفحه ۳۱۵

مختلف به نفع ملت و کشور و اسلام انجام دهند و دولت خوب و متعهد و مقتدر روی کار آورند؛ و در هرحال رابط بین مسئولین و دولت و ملت باشند و جلوی تعدیات و انحرافات و استبدادها را بگیرند. قهرا ملت نیز گرفتار احزاب و گروه های خلق الساعة که طبعا پیش از هرانتخابات می‎رویند، نگردد."مجادله (58): 22.

2 - اجتماعات

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی های مردمی می‎تواند یکی از راه های نظارت عمومی بر حاکمیت باشد؛ مردم به صورت خودجوش، یا به دعوت احزاب و جمعیت های سیاسی و فرهنگی حق دارند از این طریق انتقاد یا اعتراض خود را به حاکم یا حاکمان نشان دهند. در اصل بیست و هفتم قانون اساسی در این باره می‎خوانیم: "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است."

این اصل می‎تواند یکی از راهکارهای عملی برای اجرا شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه قرار گیرد. از این رو آیت الله منتظری هنگام بررسی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی - که ریاست آن را برعهده داشتند - برای جلوگیری سوءاستفاده حاکمیت از این اصل و در اعتراض به درخواست قراردادن قید یا قیودی بر آن، می‎گویند: "ما گاهی از اوقات در این اصولی که تصویب می‎شود می‎خواهیم به اصطلاح ابرویش را درست کنیم چشمش را کور می‎کنیم؛ ما می‎گوییم اجتماع و راه پیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد، فردا هر اجتماعی که می‎خواهند بکنند و چهار نفر توی یک مسجد جمع شوند یک پاسبان می‎آید می‎گوید: می‎خواهید علیه امنیت

ناوبری کتاب