صفحه ۲۹۴

مشورت کند و آنان نیز بر اعمال او و نهادهای مربوط به او ناظر باشند و در موارد لازم تذکر دهند."سید رضی، نهج البلاغه، نامه 6. پیرامون راه حل های ارائه شده از سوی آیت الله منتظری، بیان دو نکته ضروری است: الف - به نظر می‎رسد این دو راه حل - بویژه راهکار دوم - با دو شکل از اشکال حکومتی مطلوب ایشان که در گذشته به آن پرداخته شد - یعنی: "دولت مردمی با نظارت عالی رهبر منتخب" و "تفکیک قوا در حاکمیت دینی" (شکل های دوم و چهارم) - تناسب بیشتری دارد.حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 194، "حکومت مردمی و قانون اساسی"، ‏1378/11/22. ب - راه حل دوم نیاز مبرم به تعریف عملی و مشخص دارد تا به خوبی توانایی پیاده شدن در صحنه اجتماع را داشته باشد؛ لذا عناوینی همچون: "مراجع تقلیدی که متخصص در مسائل حکومتی و سیاسی می‎باشند و محل مراجعه مردم در این قبیل مسائل هستند"، "علمای معروف و معتبر شهرستان ها" و "رجال سیاسی متعهد کشور" باید به طور دقیق در قانون تعریف گردد تا به دور از هرگونه ابهامی قابلیت اجرایی پیدا نماید.

اشکال دور در انتخاب خبرگان

از جمله اشکالاتی که به مجلس خبرگان رهبری شده است - و آیت الله منتظری نیز به آن تصریح داشته اندهمان، ص 195. - اشکال دور در انتخاب نمایندگان این مجلس است. تقریر اشکال بدین شکل است که تعیین رهبر به وسیله نمایندگان مجلس خبرگان صورت می‎گیرد، و صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد که منصوبین رهبری هستند، و در نتیجه رهبر با یک واسطه از ناحیه خود وی تعیین و ابقا می‎شود؛ و این دوری است باطل.

ناوبری کتاب