صفحه ۲۸

پیامبر او، آنگاه برای شماست پس از من. این روایت را هشام بن حجیر از طاووس نقل کرده و گفته است "آن برای شما است از سوی من."من احاط حائطا علی ارض فهی له. سنن ابی داود ‏159/2، کتاب خراج، باب احیاء موات؛ و مستدرک ‏149/3.

20 - بیهقی به سند خود از طاووس آورده که پیامبر خدا(ص) فرمود: زمین آباد نشده از آن خدا و پیامبر اوست آنگاه پس از آن برای شماست، پس کسی که چیزی از زمینهای مرده را زنده کند. رقبه آن از آن اوست.من احاط علی شی فهو احق به، و لیس لعرق ظالم حق، سنن بیهقی ‏142/6 کتاب احیاء الموات، باب من احیا.

21 - بیهقی به سند خود از طاووس، آورده که ابن عباس گفته: همانا زمین مرده از آن خدا و رسول است، و آن زمین بعد از من از آن شماست؛ پس کسی که چیزی از زمینهای مرده را زنده کند او سزاوارتر است به آن. مانند این روایت در مستدرک از عوالی اللئالی نقل شده است.ما احطتم علیه فهو لکم، و ما لم یحط علیه فهو لله و لرسوله. سنن بیهقی ‏148/6، کتاب احیاء الموات، باب مایکون احیاء.

22 - بیهقی به سند خود از طاووس، از ابن عباس روایت کرده که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: "زمینهای موات از آن خدا و پیامبر اوست، پس کسی که چیزی از آن را احیاء کند از آن اوست." این روایت در مستدرک از عوالی اللئالی آمده است.من احیا میتا من موتان الارض فله رقبتها، و عادی الارض لله و لرسوله ثم لکم من بعدی. سنن بیهقی ‏143/6، کتاب احیاء، باب لایترک ذمی. روشن است که این چهار روایت آخری به یک روایت باز می‎گردد.

23 - بیهقی به سند خود از اسمر بن مضرس، آورده است که گفت: نزد پیامبر(ص)

ناوبری کتاب