صفحه ۲۷

15 - باز بیهقی به سند خود، از عروة بن زبیر، از پدرش روایت نموده که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود: کسی که زمین مرده ای را که پیش از وی برای کسی نبوده احیا کند از آن اوست، و برای ریشه درختی که به ملک دیگری تجاوز کرده حقی نیست.ان رسول الله (ص)، قضی ان الارض ارض الله و العباد عباد الله و من احیا مواتا فهواحق به. سنن ابی داود ‏158/2، سنن بیهقی ‏142/6.

16 - ابوداود به سند خود، از سمرة، از پیامبر(ص) روایت کرده که فرمود: کسی که بر زمین دیوار بکشد از آن اوست، این روایت را مستدرک الوسایل، از عوالی الئالی، از سمره نقل کرده است.العباد عباد الله و البلاد بلاد الله، فمن احیا من موات الارض شیئا فهو له، و لیس لعرق ظالم حق. سنن بیهقی ‏142/6، کتاب احیاء موات، باب من احیا...

17 - بیهقی به سند خود از سمرة روایت کرده است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: کسی که بر چیزی احاطه یابد [بر زمینی دیوار بنا کند] از آن اوست و برای ریشه درختی که به ملک دیگری تجاوز کرده حقی نیست.من احیا مواتا من الارض فی غیر حق مسلم فهو له، و لیس لعرق ظالم حق. سنن بیهقی ‏142/6، کتاب احیاء، باب من احیا.

18 - بیهقی به سند خود، از انس درباره دره ها روایت نموده که پیامبر خدا(ص) فرمود: آنچه که بر آن دیوار کشیده اید از آن شماست، و آنچه بر آن دیوار نکشیده اید از آن خدا و پیامبر اوست.من احیا ارضا میتة لم تکن لاحد قبله فهی له، و لیس لعرق ظالم حق، سنن بیهقی ‏142/6، کتاب احیاء الموات، باب من احیا. شاید مراد از دیوار کشیدن (احاطه) سنگچین باشد، زیرا این که دیوار کشی در همه موارد احیا باشد مشکل است.

19 - بیهقی به سند خود، از ابن طاووس، از پیامبر(ص) آورده است که فرمود: کسی که زمین مرده ای را زنده کند رقبه آن از آن اوست و زمین احیا نشده از آن خدا و

ناوبری کتاب