صفحه ۲۶

گفت: عمر در خلافت خودش اینگونه حکم می‎کرد.مستدرک الوسایل ‏149/3، کتاب احیاء موات، باب 1، حدیث 1و2.

این روایت را ابوعبید به سند خود، از عروه، از عایشه از آن حضرت (ص) با لفظ "من احیا" نقل کرده است، و آن را بیهقی با لفظ "من عمر" آورده است.الاموال 364/.

12 - ابوداود به سند خود، از عروه آورده است که گفت: گواهی می‎دهم که پیامبر خدا(ص) قضاوت کرد، که "زمین زمین خداست و مردم بندگان خداوندند، و کسی که زمین مرده ای را احیا کند او سزاوارترین بدان است." این روایت را از پیامبر اکرم (ص) کسانی نقل کرده اند که نمازها را از وی نقل کرده اند. بیهقی نیز این روایت را آورده است.سنن ابوداود ‏158/2. و سنن بیهقی ‏142/6. کتاب احیاء موات، باب من احیاء ارضا.

13 - بیهقی به سند خود، از عروه، از عایشه، روایت کرده که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: مردم بندگان خداوند و شهرها شهرهای خداست، پس کسی که از زمینهای مرده چیزی را احیا کند. از آن اوست و برای ریشه درختی که به ملک دیگری تجاوز کرده است حقی نیست.من اعمر ارضا لیست لاحد فهو احق. صحیح بخاری ‏48/2، باب من احیاء ارضا مواتا.

14 - باز بیهقی به سند خود، از کثیر بن عبدالله، از پدرش از جدش روایت نموده که پیامبر خدا(ص) فرمود: کسی که زمین مرده ای را در غیر حق مسلمانی احیا کند از آن اوست، و برای ریشه درختی که به ملک دیگری تجاوز کرده حقی نیست.الاموال، 363؛ و سنن ببهقی ‏142/6. کتاب احیا، باب من احیاء.

ناوبری کتاب