صفحه ۲۵۸

از جمله اندیشمندانی که اعتقاد به تلفیق میان این دو واژه دارد و از مردم سالاری دینی دفاع می‎کند، آیت الله العظمی منتظری است؛ او در حوزه اندیشه سیاسی شیعه، بیش از همه متفکران دیگر به تحقیق و تتبع پرداخته و علاوه بر نگارش دو هزار و دویست صفحه و چهار سال تدریس در این زمینه، به مناسبت های گوناگون به نظریه پردازی در این مقوله پرداخته است.

اندیشه سیاسی آیت الله منتظری همچون بسیاری از اندیشمندان، از تحول و تطور برخوردار بوده است؛ و لذا به نظر می‎رسد ارزیابی و تحلیل علمی و در نهایت جمع بندی آن، گامی باشد که تاکنون برداشته نشده است. ویژگی ممتاز نظریه آیت الله منتظری که در حوزه اندیشه سیاسی آن را از سایر نظریات ممتاز می‎گرداند، رویکرد جدید ایشان در حاکمیت دینی و ارائه نظریه انتخاب در زمان غیبت است. این ویژگی می‎تواند بیش از سایر ویژگی ها در ترسیم نظام مردم سالار دینی نقش آفرینی نماید.

پیش از آغاز تحقیق، لازم می‎دانم چند نکته را یادآوری نمایم:

1 - "اندیشه سیاسی" می‎تواند پشتوانه "رفتارهای سیاسی" باشد؛ و اندیشه های سیاسی نظام یافته، هدایتگر و تأثیرگزار بر رفتارهای سیاسی هستند. بر این اساس قبل از بررسی رفتار سیاسی هر اندیشمندی، لازم است اندیشه سیاسی وی مورد پژوهش قرار گیرد.

2 - بدون تردید، پرداختن به اندیشه سیاسی آیت الله منتظری، مجالی بس وسیع تر از تحقیق حاضر را می‎طلبد؛ لذا در این نوشتار سعی شده است به رئوس و امهات دیدگاه های ایشان که با مردم سالاری دینی ارتباط وثیق دارد، پرداخته و تفصیل مباحث به کتاب ها و آثار معظم له ارجاع داده شود.

3 - سعی نگارنده در این مقاله آن است که ضمن پرداختن و تحلیل مفهومی نظریه سیاسی ایشان، و حتی الامکان مقایسه آن با نظریات دیگر، به تعریف عملی و ارتباط منطقی آن با "مردم سالاری دینی" بپردازد.

ناوبری کتاب