صفحه ۲۴

8 - معتبره سکونی، از امام صادق (ع) که فرمود: پیامبر خدا(ص) فرمود: کسی که درختی را بکارد یا چاهی را در زمین بکند که پیش از وی کسی چنین کاری نکرده است یا زمین مرده ای را احیا کند، آن برای اوست این حکمی است از سوی خدا و پیامبر او.محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الشراء من ارض الیهود و النصاری، فقال: لیس به بأس، قد ظهر رسول الله(ص) علی، اهل خیبر فخارجهم علی أن یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها، فلا أری بها بأسا لوانک اشتریت منها شیئا. و ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هی لهم. وسایل ‏118/11، ابواب جهاد عدو باب 71 حدیث 2.

9 - صحیحه عبدالله بن سنان، از امام باقر(ع) که گفت: من در آنجا حضور داشتم که از مردی پرسیده شد که زمین مرده ای را احیا کرده و در آن نهری احداث کرده و خانه ای ساخته و در آن نخل و درخت کاشته، حضرت فرمود: "آنها از آن اوست و برای اوست پاداش خانه هایی که بنا کرده"قد ظهر رسول الله (ص) علی خیبر فخارجهم علی ان یکون الارض فی ایدیهم یعملون فیها و یعمرونها، و ما بأس لواشتریت منها شیئا. و ایما قوم احیوا شیئا من الارض فعمروه فهم احق به و هو لهم. وسایل ‏327/17، ابواب احیاء موات، باب 1، حدیث 7. و روایات دیگری همانند اینها که از طرق ما رسیده است.

10 - در موطاء مالک، در کتاب اقضیه، از هشام بن عروه، از پدرش روایت کرده که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: کسی که زمین مرده ای را احیا کند از آن اوست، و برای درختی که به ملک دیگری تجاوز کرده حقی نیست.ابی بصیر، قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شراء الارضین من اهل الذمه فقال: لا بأس بان یشتریها منهم اذا عملوها و احیوها فهی لهم، و قد کان رسول الله(ص) حین ظهر علی خیبر و فیها الیهود خارجهم علی ان یترک الارض فی ایدیهم، یعملونها و یعمرونها. وسایل ‏330/17، ابواب احیاء موات، باب 4، حدیث 1. این روایت را بیهقی نیز با سند خود از مالک نقل کرده است عن ابی عبدالله(ع) قال، قال رسول الله(ص): من غرس شجرا او حفر وادیا بدیا لم یسبقه الیه احد او احیا ارضا میتة فهی له قضاء من الله و رسوله. وسایل ‏328/17، ابواب احیاء موات، باب 2، حدیث 1. و نیز ابو داود در باب احیاء موات به سند خود از عروه، از آن حضرت نقل کرده است.

و نیز بیهقی به سند خود، از سعید بن زید از آن حضرت (ص)هی له و له اجر بیوتها. وسایل ‏327/17، باب 1، حدیث 8.. و باز بیهقی به سند خود از سعید بن زید از آن حضرت (ص).من احیا ارضا میتة فهی له، و لیس لعرق ظالم حق. موطاء مالک، ‏121/2.

ناوبری کتاب