صفحه ۲۳۵

متن عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر

و از عهدنامه آن حضرت است که برای اشتر نخعی مصادر نهج البلاغه ‏430/3. نوشت، چون او را به ولایت مصر و شهرهای تابع آن گماشت. هنگامی که کار امیر آن ولایت (محمد پسر ابوبکر) آشفته گردیدرجال نجاشی 6/ (چاپ دیگر 8/). و آن درازترین عهدنامه است، و از همه نامه های امام زیباییهای بیشتری دارد.

به نام خداوند بخشنده مهربان
این فرمانی است از علی امیرمؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می‎گذارد، هنگامی که وی را به حکومت مصر می‎گمارد تا خراج آن را فراهم آرد، و پیکار کردن با دشمنان و سامان دادن کار مردم مصر و آباد کردن شهرهای آن.

او را فرمان می‎دهد به ترس از خدا و مقدم داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها، و پیروی آنچه در کتاب خود فرمود، از واجب و سنتها که کسی جز با پیروی آن راه نیک

ناوبری کتاب