صفحه ۲۳

نصارا پرسیدم، فرمود: اشکالی در آن نیست، پیامبر اکرم (ص) بر اهل خیبر ظفر یافت با آنان قرار داد امضا کرد که زمینها در دست خودشان باشد در آن کار کنند و آبادش سازند، من اشکالی در آن نمی بینم اگر چیزی از آن بخری. و هر قومی چیزی از زمینی را آباد کنند و در آن کار کنند آن قوم سزاوارترین بدان هستند، و آن برای آنهاست.قال رسول الله (ص): من احیا ارضا مواتا فهو له. وسایل ‏327/17، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 6.

6 - صدوق روایت کرده است که گفت: پیامبر خدا(ص) بر خیبر پیروزی یافت با آنان پیمان بست که زمینها در دست آنان باشد در آن کار کنند و آبادش کنند، و اگر چیزی از آن بخری بدون اشکال است. و هر قومی زمینی را احیا کنند و آن را آباد کنند آنان بدان سزاوارترند و آن برای آنهاست.عن ابی جعفر(ع) قال: ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها. وسایل ‏326/17، ابواب احیاء موات باب 1، حدیث 3.

7 - صحیح ابو بصیر، که گفت: از امام صادق (ع) از خریدن زمین از اهل ذمه پرسیدم، فرمود: اشکال ندارد که آن را از آنها بخری، اگر در آن کارکرده و آن را آباد کرده اند آن برای آنهاست، پیامبر خدا(ص) هنگامی که بر اهل خیبر پیروزی یافت با آنان پیمان بست که زمینهای خیبر در دست آنان باشد، در آن کار کنند و آبادش سازند.ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم. وسایل ‏327/17، ابواب احیاء موات، باب 1، حدیث 4.

ناوبری کتاب