صفحه ۲۱۹

9 - در خراج ابو یوسف آمده است: "برای ما نقل شده است که علی بن ابی طالب بر نیزارهای برس چهار هزار درهم قرار داد، و برای آنان نامه ای در قطعه ای از پوست نوشت و به آنان داد تا بتوانند نی های آن را به فروش برسانند.اعراف (7)199/. گفته شده "برس" منطقه ای بوده در سرزمین بابل. و در کتاب لغت قاموس آمده است که آن "روستایی است بین کوفه و حله"بقره (2)219/. و شاید پژوهشگر به موارد بسیاری از این قبیل دسترسی یابد که از آنها بتوان استفاده نمود که حاکمان به حق می‎توانند مالیاتهایی قرار دهند.

دو راه دیگر برای قرار دادن مالیات: ممکن است برای قرار دادن مالیات به دو شیوه دیگر نیز استناد و استدلال کرد یک : همان شیوه ای که ما پیش از این بدان اشاره کردیم. که امام و کارگزاران او می‎توانند بهره برداری از امکانات عمومی را که دولت فراهم کرده است برای عموم مردم و یا قشر و صنف خاص و یا برای کار خاص به پرداخت وجهی معین مشروط کنند، امکاناتی مانند بندرگاهها، فرودگاهها، بزرگراهها، پلها، بیمارستانها، دانشگاهها و... که این خود یک نوع قرار داد است بین دولت و شهروندان که هر کس خواست از این امکانات استفاده کند باید مقدار معینی پول بپردازد.

دوم: در صورتی که انتخاب حاکم با انتخابات و بیعت مردم باشد همانگونه که در جایگاه خود، ما آن را مورد تأیید قرار دادیم، در این صورت حاکم می‎تواندبه هنگام عقد قرار داد بیعت [و در نطقهای انتخاباتی خود] شرایطی را با مردم در میان بگذارد که یکی از آنها این است که به وی اجازه داده شود برای موارد خاص مالیاتهای ویژه ای را قرار دهد، و در صورتیکه مردم این شرط را بپذیرند بر آنان است که به لوازم آن پایدار

ناوبری کتاب