صفحه ۲۱۶

5 - مانند همین مطالب در نامه آن حضرت به مالک اشتر، در تحف العقول بدین مضمون آمده است: مبادا تخفیفی که از مالیات برای آنان قائل می‎شوی برتو گران آید، زیرا آن پس اندازی است که برای آبادانی شهرهای تو به تو باز می‎گردانند... علاوه بر اینکه آن گرهی است که در صورت بروز مشکلات می‎توان بدان چنگ آویزی و به نیرویی که با مهرورزی و اعتماد سازی خود در آنان فراهم آورده ای در شرایط سخت اعتماد کنی. و در مشکلی که به آنان روی آورده و دست نیاز به سویشان دراز می‎کنی، پوزشت را می‎پذیرند و درخواستت را پاسخ مثبت می‎گویند، چرا که آبادانی، مشکلات را هموار می‎سازد و فشار بر مردم ویرانی و خرابی را به دنبال دارد.ولید بن ابان، عن ابی الحسن الرضا(ع) قال: قلت له: هل علی الرجل فی ماله سوی الزکاة ؟ قال: نعم، این ما قال الله: و الذین یصلون... .تفسیر نور الثقلین ‏495/2.

6 - مانند این روایت در نامه آن حضرت به مالک اشتر در دعائم الاسلام نیز آمده و سخن آن حضرت در آن کتاب بدین گونه است: "پس اگر برای تو مشکلی پیش آمد که نیازمندی بدانان اعتماد کنی، آنان را می‎یابی که بخاطر اطمینان که در آنان ذخیره کرده ای به یاریت می‎شتابند، و چون آنان را مرهون داد و مهر خود ساخته ای دوستی و خوش گمانی خویش را نثارت می‎سازند و چون با عدل و مدارا با آنان رفتار کرده ای پوزشت را در

ناوبری کتاب