صفحه ۲۱۱

و ظاهرا مراد از آن زکات بوده است نه خراج و جزیه، چون در روایت دیگر از آن به صدقه (زکات) یاد شده است. در صحیحه زراره آمده است که گفت: "به امام صادق (ع) گفتم: آیا در قاطر چیزی است ؟ فرمود: نه. گفتم: چگونه بر اسب هست ولی بر قاطر نیست ؟ فرمود: "زیرا قاطر آبستن نمی شود، و اسب های ماده کره می‎آورند، و بر اسب نر چیزی نیست. گوید: گفتم: در الاغ چیست ؟ فرمود: در آن چیزی نیست. گوید: گفتم: آیا بر اسب و شتری که فرد برای سواری استفاده می‎کند چیزی است ؟ فرمود: نه. بر حیوان که با دست به او علف می‎دهند چیزی نیست، صدقه (زکات) تنها بر چارپایان بیایان چر است که درطول سال در بیابان به چرا می‎پردازند افراد از آنها سود می‎برند."فرض الله - عزوجل - الزکاة مع الصلاة فی الاموال و سنها رسول الله(ص) فی تسعة اشیاء، و عفا رسول الله(ص) عما سواهن: فی الذهب و الفضة، و الابل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و عفا رسول الله(ص) عما سوی ذلک . وسایل ‏34/6، ابواب ما تجب فیه الزکاة باب 8، حدیث 4. در سنن بیهقی به سند خود، از غورک بن حصرم، از جعفر بن محمد، از پدرش، از جابر است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: "برای هر اسب بیابان چر یک دینار است"وضع رسول الله(ص) الزکاة علی تسعة اشیاء: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة، والابل و البقر و الغنم، و عفا عما سوی ذلک . کافی ‏509/3، کتاب الزکاة، باب ما وضع رسول الله علی اهل بیته الزکاة علیه، حدیث 2. البته این روایت را تنها غورک نقل کرده است، و شاید در عصر آن حضرت (ص) به صورت استحباب بوده است.

باز در همان کتاب به سند خود از حارث بن مضرب است که گفت:

ناوبری کتاب