صفحه ۲۰۶

زمینه فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. همه این مسائل با قطع نظر از موضوعی است که در مبحث بعد بدان خواهیم پرداخت که دولت اسلامی می‎تواند در مواقع ضروری برای حفظ نظام مالیاتهای ضروری وضع کند و مردم نیز مکلف به پرداخت آن هستند. بلکه می‎توان گفت اینها مشمول عنوان زکات است و مقدار آن در هر منطقه و زمان به حکام و کارگزاران آن واگذار شده است، که متناسب با نیاز زمان و مکان قرار داده می‎شوند. که ما در مبحث زکات همین کتاب به تفصیل از آن گفتگو کردیم و می‎توان بدان مراجعه نمود.

ناوبری کتاب