صفحه ۱۹۶

21 - یحیی قرشی در خراج خود، به سند خویش، از حسن این گونه آورده است: عمر بن خطاب به ابو موسی اشعری نوشت: از تجار مسلمانان از هر دویست درهم پنج درهم؛ و هرآنچه زیادتر از دویست درهم است برای هر چهل درهم یک درهم؛ و از تاجران اهل خراج نصف عشر و از تجار مشرکین که خراج نمی پردازند - یعنی اهل حرب - یک دهم دریافت کن.نهایه ‏16/1.

22 - باز در خراج ابو یوسف آمده است: عبدالملک بن جریج برای ما نقل کرد، از عمروبن شعیب که اهل منبج - قومی از اهل حرب - که آن سوی دریا زندگی می‎کردند، به عمر نوشتند: "اجازه بده برای تجارت به شهرهای شما بیاییم و از ما مالیات بگیر." عمر با اصحاب پیامبر خدا(ص) در این مورد مشورت کرد، و آنان به صلاح نظر دادند، و اینان نخستین کسان از اهل حرب بودند که مالیات تجارت پرداختند.

این روایت را عبدالرزاق نیز در المصنف آورده است.الخراج 135/.

23 - در زکات الموطاء آمده است: نقل حدیث کرد برای ما یحیی، از مالک، از ابن شهاب، از سالم بن عبدالله، از پدرش که: عمربن خطاب از نبطیه برای حمل گندم و زیتون نصف عشر می‎گرفت - بدین وسیله می‎خواست این دو کالا به مدینه زیاد آورده شود - و از قطنیه یک عشر می‎گرفت.سنن بیهقی ‏210/9، کتاب الجزیه، باب ما یؤخذ من الذمی اذا اتجر. و خراج یحیی قرشی 169/.

24 - باز در همان کتاب است:

ناوبری کتاب