صفحه ۱۹۱

10 - ابو عبید به سند خود از عبدالرحمن بن معقل نقل روایت کرده که گفت: از زیاد بن حدیر پرسیدم: از چه کسی مالیات کسب می‎گرفتید؟ گفت: ما از مسلمانان و اهل ذمه نمی گرفتیم. گفتم: پس از چه کسی می‎گرفتید؟ گفت: از تجار حربی همانگونه که آنان از ما هنگامی که به کشورهایشان می‎رفتیم مالیات کسب می‎گرفتند.المصنف ‏139/4، کتاب الزکات، باب العشور و الاموال 634/. این روایت را بیهقی به سند خود، از عبدالله بن معقل، از زیاد بن حدیر نقل کرده است.الاموال ‏635/5. یحیای قرشی نیز در خراج خود، به سند خویش، از عبدالله بن مغفل از زیاد بن حدیر همین مضمون را روایت کرده است.سنن بیهقی ‏218/9، کتاب جزیه، باب تفسیر اموال بنی تغلب.

11 - در خراج ابو یوسف آمده است: نقل حدیث کرد برای من اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر، گفت: از پدرم شنیدم که می‎گفت: از زیاد بن حریر شنیدم که گفت: نخستین کسی که عمر بن خطاب بر مالیات کسب گماشت من بودم. گفت: مرا فرمان داد که کسی را بازرسی نکنم، و مسلمانانی که از ناحیه من عبور می‎کنند را از هر چهل درهم یک درهم، و اهل ذمه را از هر بیست درهم یک درهم، و کفار غیر ذمی را از هر ده درهم یک درهم بگیرم. گفت: مرا فرمان داد که بر نصارای بنی تغلب سخت بگیرم، و گفت: آنان قومی از عرب هستند و اهل کتاب نیستند، شاید مسلمان شوند. گفت: عمر با نصارای بنی تغلب شرط کرده بود که فرزندانشان را به نصرانیت فرا نخوانند.الاموال 635/.

12 - باز در همان کتاب به سند خود از زیاد بن حدیر اسدی، نقل روایت کرده که:

ناوبری کتاب