صفحه ۱۹۰

این کار بگمارد، به او گفت: آیا مرا از میان کارهایت بر آزار مردم می‎گماری ؟ گفت: "آیا تو خوش نداری کاری را قبول کنی که پیامبر خدا(ص) مرا بر آن کار گماشت ؟"فرض رسول الله(ص) فی اموال المسلمین فی کل اربعین درهما درهم، و فی اموال اهل الذمه فی کل عشرین درهما درهم، و فی اموال من لا ذمه له فی کل عشرة دراهم درهم. نصب الرایه ‏379/2. البته من در کتابهای اهل سنت این روایت را پیدا نکردم؛ بلکه مانند آن در گفتگویی بین انس بن سیرین و انس بن مالک آمده است.مجمع الزوائد ‏70/3، کتاب الزکات، فیما تجب فیه الزکات. و ما پس از این آن را خواهیم آورد.

این آن چیزی بود که من در این باب به نقل از پیامبر خدا(ص) با بررسی اجمالی بدان دسترسی یافتم.

7 - در مصنف عبدالرزاق به سند خود از مسلم بن سکرة آمده است که وی از فرزند عمر پرسید: آیا تو می‎دانی که عمر از مسلمانان مالیات می‎گرفت ؟ گفت: من چنین چیزی را از وی نمی دانم، ابو عبید نیز به سند خود از مسلم بن شکره، همانند آن را نقل کرده است. ابوعبید گفت: غیر حجاج گفته است: مسلم بن مصبح به جای مسلم بن شکره می‎باشد.نصب الرایه ‏379/2، کتاب الزکات، باب فیمن یمر علی العاشر.

8 - ابوعبید به سند خود از زیادبن حدیر نقل کرده که گفت: من اول کسی بودم که در اسلام مالیات ده یک گرفتم؛ پرسیدم: از چه کسانی می‎گرفتی ؟ گفت: از هیچ مسلمان و کافر ذمی نگرفتم، فقط از نصارای بنی تغلب گرفتم.مبسوط سرخسی ‏199/2، کتاب الزکات، باب العشر.

9 - در سنن بیهقی به سند خود از زیاد بن حدیر نقل شده است که گفت: عمر مرا به نصارای بنی تغلب فرستاد و مرا مأمور کرد که یک بیستم اموالشان را بگیرم و تأکید کرد که مبادا از مسلمانی یا کسی که از اهل ذمه است و خراج می‎پردازد چیزی بگیرم.سنن بیهقی ‏210/9، کتاب الجزیه، باب ما یؤخذ من الذمی اذا اتجر فی غیربلده.

ناوبری کتاب