صفحه ۱۸۹

دریافت می‎کردند. و در حدیث آمده است که: فرستادگان ثقیف شرط کردند که فرا خوانده نشوند، مالیات از آنان گرفته نشود، و خراج نپردازند. یعنی ده یک درآمدهایشان را از آنان نگیرند."مسند احمد ‏322/4.

5 - در نصب الرایه به سند خود از انس بن مالک آمده است که گفت: "پیامبر خدا(ص) در اموال مسلمانان در هر چهل درهم، یک درهم، و در اموال کسانی که در ذمه هستند در هر بیست درهم یک درهم، و در اموال کسانی که در ذمه نیستند، از هر ده درهم یک درهم قرار داد."لا، انما العشور علی النصاری و الیهود. سنن ابو داود ‏151/2، کتاب خراج و فی، باب تفسیر اهل ذمه. این روایت را طبرانی در "الاوسط" و هیثمی در مجمع الزواید نقل کرده اند.سنن بیهقی ‏199/9، کتاب جزیه، باب الذمی یسلم فیرفع عنه الجزیه. و در نصب الرایه از طبرانی آمده است: "این روایت را به نقل از پیامبر اکرم (ص) کسی جز محمد بن معلی روایت نکرده و زنیج تنها کسی است که این را از وی نقل کرده است. و ایوب و سلمة بن علقمه و یزید بن ابراهیم و جرید بن حازم و خبیب بن شهید و هیثم صیرفی و جماعتی آن را از انس به سیرین، از انس بن مالک نقل کرده اند که عمر بن خطاب اینگونه قرار داد. و حدیث را به نقل از عمر نقل کرده اند."نهایه ‏239/3. ما این حدیث را پس از این از انس از عمر با سندهای مختلف خواهیم آورد. و ظاهرا صحیح همین است که عمر بدینگونه مالیات قرار داده است.

6 - در باب مالیات کتاب مبسوط سرخسی آمده است: نقل روایت شده که هنگامی که عمربن خطاب خواست که انس بن مالک را بر

ناوبری کتاب