صفحه ۱۸۶

مورد خدشه قرار می‎داده اند.

فقهای اهل سنت بحث مالیات و مالیاتچی را در کتاب زکات یا باب جزیه کتاب جهاد مورد گفتگو قرار داده اند. و مراد از "عاشر" و مالیاتچی کسانی بوده اند که از سوی امام برای گرفتن زکات و مالیات بر راهها گماشته می‎شده اند تا از کسانی که از آن مسیر عبور می‎کنند چه مسلمان و چه کافر ذمی و یا حربی مالیات بگیرند، و این مطلب در کتاب مبسوط سرخسی و حاشیه ابن عابدین مغنی ابن قدامه ‏597/10. و دیگر کتابها که برخی را پیش از این گفتیم، آمده است. اینان این مطلب را از آن جهت در کتابهای خود آورده اند که فرمانروایان و حکام آنها در عصر و زمانشان بدان عمل می‎کرده اند.

برای آگاهی از تفصیل مسأله می‎توان به کتاب "آثار الحرب" دکتر وهبة زحیلی مراجعه نمود.مغنی ابن قدامه ‏602/10.

روایات وارده در باب عشور: روایاتی که در باب عشور وارد شده و از طرق اهل سنت است بدینگونه است:

1 - ابو داود در کتاب خراج "سنن" به سند خود، از حرب بن عبیدالله، از جد خود - پدر مادرش - از پدرش، نقل روایت کرده که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: "عشور" بر یهود و نصاری است و بر مسلمانان عشور نیست".

به سند دیگر از حرب بن عبیدالله، از پیامبر(ص) عین همین روایت را آورده و به جای کلمه "عشور" "خراج" آورده.بدایع الصنایع ‏38/2، کتاب زکات. این حدیث بر فرض اینکه دو نقل آن صحیح باشد با هم متعارض هستند که از حجیت ساقط می‎شوند. و شاید مراد از خراج همان جزیه باشد. و بر فرض اینکه نقل

ناوبری کتاب