صفحه ۱۷۰

پیامبر خدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: "داخل بهشت نمی شود کسی که مردم را نگاه می‎دارد" یعنی مالیات چی.اذا لقیتم عشارا فاقتلوه. مسند احمد ‏234/4.

این روایت را ابو عبید نیز از او بدون هیچ تفسیری نقل کرده است. دارمی و ابوداود نیز در سنن خود این روایت را آورده اند آنگاه ابوداود از ابن اسحاق نقل کرده است که گفت: "صاحب مکس یعنی مالیات چی یا ده یک گیر"من لقی صاحب عشور فلیضرب عنقه. الاموال 634/.

در نهایه نیز آمده است: "این که در روایت آمده: "مالیات چی به بهشت وارد نمی شود" مراد از "مکس" در متن عربی مالیاتی است که مالیات چی می‎گیرد."نهایه ابن اثیر ‏238/3.

9 - باز در مسند به سند خود از ابی الخیر آمده است که گفت: مسلمة بن مخلد که امیر مصر بود از رویفع بن ثابت خواست که مسئولیت گردآوری مالیات را بر عهده بگیرد، گفت: از پیامبر خدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: "صاحب مکس (مالیات چی) در آتش است". این روایت را ابو عبید نیز آورده است.عقبة بن عامر جهنی قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: لا یدخل الجنة صاحب مکس. یعنی العشار. مسند احمد ‏143/4 و 150.

البته در اینگونه روایات دلالتی بر این نیست که تنها مالیات چی های غیر مشروع مراد باشند. بلکه ممکن است مالیات چی های مشروع هم که عشر و نصف عشر و ربع عشر هم می‎گیرند مورد نظر باشند و این روایت اشاره به عمل مالیات چی ها در آن زمان باشد که غالبا به مردم ستم می‎کرده اند و به آنان اجحاف روا می‎داشته اند. و گاهی از کسی که یک بار مالیات خود را داده بوده است برای بار دوم مطالبه مالیات می‎کرده اند، یا به نام هدیه و مانند آن از مردم وجوهی علاوه بر مالیات مطالبه

ناوبری کتاب