صفحه ۱۶۳

فصل ششم: دیگر مالیاتها

روایات مذمت ده یک گیران
سخنان بزرگان در باره روایات مالیات
دیگر مالیاتها جز مالیاتهای شناخته شده
چند نکته قابل توجه

ناوبری کتاب